Het doel van de Regionale Agenda HKG

Het doel van de werkagenda HKG 2021-2022 is tweeërlei:

1.

Dakloze mensen en uitstromers uit een instelling helpen aan zelfstandige woningen in de bestaande woningvoorraad.            

2.

Nieuwe woontussenvoorzieningen realiseren als tussenoplossing voor de mensen voor wie de stap naar een zelfstandige woning te groot is.            

 

Om die doelen te bereiken maken de samenwerkende partijen afspraken over de inzet van capaciteit en budget voor woningen en de benodigde begeleiding. Deze afspraken leggen we vast in kaders zoals de Agenda HKG, de regionale begroting Beschermd Wonen & Opvang, regionale contingentafspraken, of een huisvestingsverordening met voorrangsregeling.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat samenwerkingspartners invulling geven aan breed gedragen principes als ‘fair share’ en ‘regionale solidariteit’. Dus alle gemeenten en andere partijen dragen een steentje bij.