Zo geven we invulling aan de vastgestelde opgave!

Iedere gemeente realiseert een deel van de Agenda HKG 2021-2022.

Lokale projectgroepen 

Om deze woonproducten te realiseren is per gemeente een lokale projectgroep opgestart. Hierin zit een afvaardiging vanuit de gemeente, de corporatie en vaak ook een zorgaanbieder of het sociale wijkteam. Deze lokale projectgroep is verantwoordelijk voor de instroom in de sociale woningvoorraad via de voorrangsregelingen en de uitwerking van de woonzorgproducten in locatie, aantallen en inbedding in de lokale zorginfrastructuur.

Coördinatie lokale en bestuurlijke besluitvorming

De lokale projectgroep coördineert ook de benodigde lokale, bestuurlijke besluitvorming en werkt aan:

  1. De bouw/verbouw van complexen voor een nieuw woonzorgproduct met begeleiding;
  2. De instroom van mensen uit de Opvang en Beschermd Wonen in de bestaande woningvoorraad.

De lokale projectgroep beoordeelt welke woonzorgproducten op korte termijn kunnen worden ontwikkeld in de bestaande woningvoorraad. Wanneer sprake is van nieuwbouw of herbestemming van een gebouw, is vaak sprake van een langere ontwikkeltijd.