Landelijk programma 2022

Een brede, landelijke coalitie van partijen sloeg de handen ineen voor een gezamenlijk, landelijk programma Een thuis voor iedereen. Hierin sprak deze coalitie, bestaande uit vijf departementen, provincies, gemeenten en woningcorporaties, uit samen te werken aan vier ambities:
1.    Voldoende woonruimte
2.    Evenwichtige verdeling
3.    Combineren van wonen, zorg, welzijn, en werk
4.    Preventie

Het rapport van commissie Ter Haar laat zien wat huisvesting van aandachtsgroepen lastig maakt en concludeert dat een integrale aanpak vanuit het sociale en fysieke domein nodig is om daadwerkelijk een thuis voor iedereen te kunnen bieden. Betrokken partijen moeten veel meer lokaal, provinciaal en op landelijk niveau hun acties op elkaar afstemmen. Met het programma Een thuis voor Iedereen wil de genoemde coalitie zowel de integrale aanpak als de inhoudelijke ambities realiseren.

Volkshuisvesting

De coördinerend minister Hugo de Jonge, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft begin mei aangekondigd een evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad te willen van minimaal 30% per gemeente. Daarnaast wil de minister dat iedere woningmarktregio werkt aan een duidelijke taakstelling voor aandachtsgroepen in de nieuwbouwplanning en bij de woonruimteverdeling. Voorts wordt iedere gemeente in de toekomst een brede woon(zorg)visie gevraagd met daarin concrete afspraken over de huisvesting voor aandachtsgroepen. Het ministerie ontwikkelt wetgeving voor deze taakstelling per gemeente en per woningmarktregio.

Koplopersprogramma

Om te leren van de praktijk start de VNG alvast met een koplopersprogramma. Daarin stelt een aantal regio’s zich beschikbaar om, vooruitlopend op mogelijk nieuwe wetgeving, nu al extra werk te maken van het huisvesten van aandachtsgroepen. De koplopers die zich al hebben gemeld zijn Parkstad Limburg, de Metropoolregio Amsterdam, de regio Haaglanden en de provincie Groningen. 

Het landelijke programma Een thuis voor iedereen is ten eerste een oproep aan het wonen-domein om aan de slag te gaan met de huisvesting van aandachtsgroepen. Onder meer de regionale tafels voor jeugdzorg, BW&O en de Wet langdurige zorg zullen echter hiervoor input moeten leveren over de benodigde capaciteit in woningen en de behoefte aan woontussenvoorzieningen. Daarnaast is de input nodig voor woningzoekenden als statushouders en arbeidsmigranten. Al met al niet alleen een forse analyse klus maar ook een organisatorische uitdaging voor regionale samenwerking en voor gemeenten.

Voor meer info: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/11/kamerbrief-over-programma-een-thuis-voor-iedereen